Doel en werkwijze

Ongeveer de helft van de Keniaanse bevolking heeft geen werk. Voor een deel is dit het gevolg van gebrek aan of geen opleiding. Vooral meisjes worden het eerst van school gehaald als er gebrek aan geld is, terwijl zij op latere leeftijd meestal degenen zijn die voor het gezin moeten zorgen.

 

Wij willen er voor zorgen dat de kinderen die wij sponsoren minimaal een opleiding krijgen tot en met de High School of een technische school. Beter nog is het ze ook een College of Universitaire opleiding te laten volgen als dat binnen de mogelijkheden valt. Als gevolg van deze opleiding maken de kinderen een goede start in de maatschappij. Hun kansen op werk en dus een betere toekomst vergroten hiermee aanmerkelijk. Opleiden is de enige mogelijkheid om de cirkel van armoede te doorbreken.

VN-onderzoek heeft aangetoond dat het opleiden van de vrouwen één van de meest effectieve manieren om het economische welzijn van een gemeenschap te verbeteren is.

 

Bent u eenmaal donateur met een toegewezen kind, dan garandeert de stichting dat het door u gedoneerde bedrag aan uw kind wordt besteed. Wij ondersteunen uitsluitend leerlingen en nooit scholen.

 

Hoe bereiken wij de kinderen die ondersteuning nodig hebben?

Krijgen wij een donateur die een kind financieel wil steunen, dan zoeken wij een kind in een gezin waarvan wij reeds en kind hebben of hebben gehad. Dit heeft het voordeel dat wij geen uitgebreid onderzoek meer hoeven te doen naar nut en noodzaak. En kan de toewijzing eenvoudig worden gerealiseerd.

 

Na toekenning geschiedt de betaling van schoolgeld en andere  vergoedingen (klik hier voor details) middels M-pesa systeem (voor meer info hierover klik hier).

Als bewijsvoering overleggen de ouders/verzorgers/studenten een kwitantie.

 

Alle rekeningen betreffende het voorgaande worden ter controle aangeboden aan de door ons aangestelde fieldassistant en, na goedkeuring, naar de penningmeester van Mtwapa-Stichting gezonden.

 

Er wordt nooit meer vergoed dan het bedrag van de toegezegde toelage.

 

Worden geen betalingsbewijzen ingeleverd voor gelden die wel zijn opgenomen, dan volgt een onderzoek door onze fieldassistant. Mocht uit haar bevindingen blijken dat de gelden niet zijn besteed aan het doel waarvoor ze bestemd zijn, dan worden verdere betalingen stopgezet. De ouders/verzorgers/studenten, de school en de sponsor worden van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze beslissing is onherroepelijk.

 

Per semester moet door de ouders/verzorgers/studenten het voortgangsrapport van de leerling aan de fieldassistant worden aangeboden en na goedkeuring naar de secretaris van Mtwapa-Stichting gezonden. Bij onvoldoende resultaat en/of motivatie behoudt de stichting zich het recht voor om de toekenning te herzien.

 

Gemiddeld zullen eens per jaar twee bestuursleden ter controle van het voorgaande, de scholen, de fieldassistants en de ouders/verzorgers/studenten bezoeken. De reis– en verblijfkosten worden door de bestuursleden aan de stichting geschonken.

 

De kosten voor educatieve uitstapjes en workshops voor de kinderen in Kenia en voor de opleiding van stafleden worden betaald uit een apart hiervoor bestemd budget. De kosten hiervan zijn NIET inbegrepen in de jaarlijkse donatie. Indien nodig doet het bestuur een beroep op de donateurs voor een extra bijdrage. In januari van ieder jaar krijgt iedere donateur een schriftelijk overzicht met verantwoording waarvoor zijn/haar gedoneerde geld is besteed.

 

Een keer per jaar wordt er een donateurs- en belangstellenden dag gehouden. Dit valt altijd op de 2e zaterdag van oktober en duurt van 14 tot 17 uur.