Waterzuivering

Een van de projecten die wij als stichting hebben gerealiseerd is de aanschaf van een waterzuiveringsinstallatie. Op een van de scholen waar toen veel meisjes van onze stichting hun High Schoolopleiding volgden was het drinkwater van zo slechte kwaliteit dat de monsters die we genomen hebben niet meer helder werden. Op zich is dat nog niet zo erg maar het kiemgetal van bacteriën was ongeveer 1500 keer het in Nederland toegestane getal. Dit met als gevolg dat veel van onze meisjes steeds ziek waren en hun leren er sterk onder leed. Vaak ging het om buiktyfus, een duidelijk gevolg van het vervuilde water. Veel meisjes op de school die niet in deze omgeving leefden hadden hier last van. Op een gegeven moment ging dit zoveel kosten aan doktersbehandelingen dat we besloten hebben om een project te starten en hier geld voor in te zamelen.

 

Alfred en Marty hebben een presentatie gegeven op de basisschool van hun neefje en zo is het balletje gaan rollen. De kinderen van de school hebben allerlei werkjes gedaan en uiteindelijk het geweldige bedrag van 666,66 euro opgehaald.

 

Een andere organisatie in Haren heeft de rest van het bedrag gedoneerd.

 

Vanaf de tijd dat het water gezuiverd werd is geen van onze studenten meer ziek geworden van het water. De kosten voor doktersbehandeling reduceerde in die groep bijna tot nul en ook van verzuim van school was geen sprake meer.

 

De exploitatiekosten bedragen ca. 1,50 per kind/per jaar. 

One of the projects we have realized is to purchase a water purification plant. At one of the schools where many girls of our foundation followed their High School education was the drinking water of such poor quality that the samples of water we took were not getting clear. That in itself is not so bad but the viable count of bacteria was about 1500 times the number allowed in the Netherlands. This resulted that many of our girls were getting sick and their learning strongly suffered. Often they had typhoid fever, a clear consequence of the contaminated water. Many girls at the school who were not living in this area were affected. At one time this was going to cost so much for treatments that we have decided to start a project and to raise money for it.

Alfred and Marty gave a presentation to the school of their nephew and so it started. The children of the school have done all sorts of little jobs and eventually earned the amazing amount of 666.66 euro’s.

Another organization in Haren filled in until the final amount needed.

From the time that the water is purified, none of our students became ill anymore. The cost of medical treatment in that group reduced almost to zero and absenteeism from school was no more.

 Operating costs amount to approximately 1.50 per child / per year.

        Water purification