Corona Crisis in Kenia

 

De gevolgen van de lockdown in Kenia.

 

We willen middels de volgende uitleg u een indruk te geven van de problemen waar onze ouders in Kenia als gevolg van de Coronacrises mee worden geconfronteerd.

 

Veel van onze ouders hebben een aantal banen voor een aantal uren per week in Mombasa.

Doordat het reizen van Mtwapa naar Mombasa niet is toegestaan, zitten deze mensen nu thuis zonder inkomen.

Ook mensen die in Mtwapa een baan hadden, hebben die verloren omdat het inkomen hun de werkgever fors is gedaald door omzetverlies.

 

Het is alleen mogelijk om in Mombasa te komen als je een verwijzing van de dokter hebt om naar het ziekenhuis te gaan of als je een vitaal beroep hebt.

 

Er is ook nog een mogelijkheid om de politie, die met de controle is belast dat de lockdown wordt nageleefd, om te kopen. De smeergeldtarieven zijn echter gestegen doordat ook de politie minder “binnenhaalt”. Je moet betalen als je naar Mombasa gaat, maar ook als je weer terug naar huis gaat. Je moet immers twee keer de gemeentegrens over. Dat omkopen kost echter zoveel dat je beter thuis kunt blijven.

 

Het wegvallen van het inkomen en het daardoor ontstane voedselgebrek  is de reden geweest dat we aan onze donateurs hebben voorgesteld geld in te zamelen voor een voedselactie.

Dat is een groot succes geworden.

Tot nu toe is in de voedselpot € 1735,- gestort. (29 juni)

Dat betekent dat wij in staat zijn gedurende een half jaar eens per vier weken aan de ouders waarvan wij kinderen op school hebben, een voedselpakket afgestemd op de gebruiken in Kenia, kunnen verstrekken. 

Wij hebben tot nu toe (29 juni) drie keer voedsel verstrekt. Wij hopen dat de lockdown zal worden opgeheven tegen de tijd dat de voedselpot leeg is en dat onze mensen hun baantjes dan ook terug krijgen.

De voedselhulp is heel erg nodig en wordt door onze gezinnen heel erg op prijs gesteld.

Mensen die geen geld hebben om voedsel te kopen, moeten ook als ze ziek, zijn gaan werken als ze een baantje hebben. Voor hen geldt van Corona kun je genezen, aan honger ga je dood.

In veel arme landen is het aantal hongerdoden groter dan het aantal Coronadoden. Dat is de reden dat in Afrika in veel landen de lockdown versoepeld wordt en mensen weer kunnen gaan werken. En eten kunnen kopen.

 

 --------------------------------------------------

Gevolgen lockdown voor onze studenten.

Alle scholen in Kenia zijn gesloten.

Onze studenten kennen niet de luxe om via internet en beeldverbinding de lessen te volgen. De meeste  van onze ouders hebben geen elektriciteit en geen internet. Een computer vindt je nergens. Enkele van onze leerlingen hebben een laptop van onze stichting gekregen maar kunnen die thuis niet gebruiken omdat er geen elektriciteit en internet is.

 

De scholen doen hun best om via e-mail les te geven. Dit kan omdat al onze leerlingen via de stichting een smartphone hebben gekregen. De mogelijkheid om echt uitleg bij de lessen te geven ontbreekt.

Een aantal van onze kinderen heeft ons gevraagd boeken te mogen kopen zodat ze dan beter de lessen kunnen volgen.  

 

Zoals het nu lijkt, beginnen de scholen vermoedelijk weer in september. De examens die anders eind november worden gehouden, zijn verschoven naar april volgend jaar. Dit betekent voor een aantal kinderen die nu in de eindexamenklas zitten,  dat ze vier maanden langer naar school moeten om hun diploma te krijgen.

Dit zal voor de stichting zeker financiële gevolgen hebben. We moeten voor deze studenten vier maanden langer kamerhuur, schoolgeld, reis- en zakgeld en de kosten van voeding moeten betalen.

 

Het dagelijks heen en weer reizen van Mtwapa naar Mombasa is geen optie. Het is duur en de meeste kinderen hebben thuis geen of weinig gelegenheid om te studeren.

Wij hopen dat we met deze uitleg u enig inzicht hebben gegeven van de problemen die het gevolg zijn van de lockdown.

The consequences of the lockdown in Kenya.

 

We would like to use the following explanation to give you an idea of ​​the problems our parents in Kenya are facing as a result of the Corona crises.

 

Many of our parents have a number of jobs for several hours a week in Mombasa.

Because traveling from Mtwapa to Mombasa is not allowed, these people are now at home with no income.

People who had a job in Mtwapa have also lost it because their employer's income has fallen sharply due to loss of turnover.

 

It is only possible to get to Mombasa if you have a referral from the doctor to go to the hospital or if you have a vital profession.

 

There is also an option to bribe the police in charge of checking that the lockdown is being observed. The kickback rates have risen, however, because the police are also "bringing in" less. You have to pay when you go to Mombasa, but also when you go back home. After all, you have to cross the municipal border twice. However, that bribe costs so much that it is better to stay at home.

 

 

The loss of income and the resulting food shortage has been the reason why we have proposed to our donors to raise money for a food campaign.

That has been a great success.

So far, € 1735 has been deposited in the food jar. (June 29)

This means that we are able to provide a food package tailored to the customs in Kenya once every four weeks for six months.

We have provided food three times so far (June 29). We hope that the lockdown will be lifted by the time the food jar is empty and that our people get their jobs back.

Food aid is very much needed and is very much appreciated by our families.

People who do not have the money to buy food must also go to work when they are sick, even if they are sick. Corona can be cured for them, you will die of hunger.

In many poor countries, the number of starvation deaths is greater than the number of Corona deaths. That is why in many countries the lockdown is eased in Africa and people can return to work. And can buy food.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

Consequences of the lockdown for our students.

All schools in Kenya are closed.

Our students do not have the luxury of taking classes via the internet and image connection. Most of our parents have no electricity and no internet. You won't find a computer anywhere. Some of our students have received a laptop from our foundation but cannot use it at home because there is no electricity and internet.

 

The schools do their best to teach by e-mail. This is possible because all our students have received a smartphone through the foundation. The possibility to really explain the lessons is missing.

Some of our children have asked us to buy books so that they can follow the lessons better.

 

As it seems now, schools are likely to start again in September. The exams that are otherwise held at the end of November have been postponed to April next year. This means that for a number of children who are now in the final exam class, they have to go to school for four months to get their diploma.

This will certainly have financial consequences for the foundation. We have to pay room rent, school fees, travel and pocket money and the cost of food for these students for four months longer.

 

Traveling back and forth from Mtwapa to Mombasa every day is not an option. It is expensive and most children have little or no opportunity to study at home.

 

We hope that with this explanation we have given you some insight into the problems resulting from the lockdown.

 

Enkele van onze ouders bij het bedrijf waar wij het voedsel inkopen. Als je te ver van de winkel woont, huur je een motortaxi voor het vervoer.

 

Some of our parents at the company where we buy the food. If you live too far from the store, rent a motorcycle taxi for transportation.