Waarom deze stichting

 

Waarin onderscheidt de Mtwapa Stichting zich van veel andere stichtingen?

 

1. De Mtwapa Stichting alleen onbetaalde vrijwilligers als bestuurslid en medewerkers heeft, die alle onkosten aan de stichting schenken. De bestuurskosten zijn dus NIHIL.

2. Reis- en verblijfkosten van de bestuursleden en vrijwilligers naar en in Kenya en de kosten van alle activiteiten door hen georganiseerd in Kenia aan de stichting worden geschonken. Het reizen en verblijven van bestuursleden van en naar Kenia kost de stichting dus NIETS.

3. In Nederland op de 2e zaterdag in oktober een donateur- en belangstellendenmiddag wordt georganiseerd waar de donateurs uitgebreid worden voorgelicht over resultaten van de stichting.

4. Iedere donateur aan het begin van het jaar een overzicht krijgt met daarop waaraan zijn of haar donaties in het voorgaande jaar zijn besteed.

5. Iedere donateur die een kind sponsort, kan corresponderen met het kind.

6. De twee field-assistants (vrijwilligers) in Kenia GEEN salaris krijgen. Wel worden de onkosten vergoed en hebben ze recht op geneeskundige hulp. (huisarts)

7. De organisatiekosten in Kenia bedragen ca. 2.4 % van donateursinkomsten. (reis-, internet-, telefoon- en ziektekosten.) 

8. Er geen leeftijdslimiet aan de kinderen is gesteld aan het begin of het einde van de studie van de kinderen. De leefomstandigheden zijn bepalend.

9.  Indien de middelen het toelaten (sponsoring of studielening), kinderen na de High School nog een twee of meer jarige opleiding via College of University kunnen  volgen.

10. De stichting maximaal 20 gezinnen steunt, waardoor het bestuur alle ouders en alle kinderen persoonlijk kent. Dat maakt een goede controle mogelijk.

11. Onze bestuursleden tijdens hun aanwezigheid in Kenia een familiedag voor de ouders en kinderen organiseren of een workshop voorlichting over solliciteren, starten bedrijfje, seks en relatie etc. De kosten hiervan worden door de bestuursleden betaald. Het kost de stichting dus NIETS.

12. De stichting een door de belastingdienst erkende ANBI instelling is en uw giften dus aftrekbaar zijn volgens de regels van de belastingdienst.

13. U met de stichting een overeenkomst voor 5 jaar voor een vaste jaarlijkse gift kunt aangaan waardoor uw giften- ongeacht de hoogte- VOLLEDIG aftrekbaar zijn van de belastingen.

14. U donateur kunt worden voor een door uzelf te bepalen bedrag.

15. Alle donaties uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van opleiding van onze pupillen in Kenia.